Doel
     
 

 

De belangrijkste reden voor een wetenschapper om te publiceren en te presenteren is het uitdragen van theoretische en empirische kennis. Om een brug te kunnen slaan tussen wetenschappelijke gedachte-vorming en de pedagogische praktijk is het van belang om de gevonden resultaten op een heldere en eenduidige wijze weer te geven. Ik beschouw publiceren en presenteren daarom als wezenlijke onderdelen van mijn werk als onderzoeker.

 

 
     
Twee soorten publiek
     
 

 

Het publiek waar ik voor spreek kan globaal worden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep wordt gevormd door mijn collega’s. Door mijn werk in de openbaarheid te brengen en te onderwerpen aan de kritische blik van collega-wetenschappers wordt de kwaliteit van mijn onderzoekswerk voortdurend getoetst. Bovendien draag ik daarmee bij aan kennisvermeerdering en theorievorming welke op hun beurt een inspiratiebron kunnen vormen voor anderen.

 
     
     
 

 

Om er voor te zorgen dat de toegankelijkheid van mijn publicaties maximaal is, is het merendeel ervan in het Engels. De tweede groep lezers waar ik voor schrijf wordt gevormd door Nederlandse professionals die in de pedagogische praktijk werkzaam zijn. Om er voor te zorgen dat ik ook deze groep informeer over mijn onderzoeksbevindingen schrijf ik voor hen in het Nederlands en beperk ik de methodische en statistische verantwoording enigermate. Ik hoop dat ik hen inspireer en motiveer om hun werk op wetenschappelijk verantwoorde wijze te doen en dat zij mij uitdagen om praktische vragen aan de wetenschap te stellen. Vragen uit de praktijk hebben in het verleden reeds geleid tot tijdelijke en duurzame samenwerking. Ik nodig diegenen die met een onderzoeksvraag zitten daarom van harte uit om contact met mij op te nemen.

 
     
wetenschap Pub
overige pub